HJEM KONTAKT

Vedtægter for foreningen netvaekst.dk

§1 Navn og hjemsted.
Stk.1. Foreningens navn er netvaekst.dk
Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål.
Stk.1. At yde gratis assistance til små og mellemstore virksomheder med behov for professionel hjælp under forudsætning af, at virksomheden har et CVR nr. samt har Proof of Concept and Business.
Stk.2. At yde gratis assistance til iværksættere, der ønsker projekter vurderet
Stk.3. At samle en gruppe af erhvervsledere, som gennem et langt og aktivt liv har opnået en betydelig erfaring indenfor virksomhedsledelse. Dette gælder både for B2B og B2C.
Stk.4. Assistancen er gratis inden for en nærmere aftalt tidsramme. Udgifter til transport, fortæring betales af partnerne selv. Når den aftalte tidsramme er opbrugt, vurderer virksomheden og partneren, om samarbejdet skal fortsætte og under hvilke betingelser.

§3 Partnerkreds
Stk.1. Som partnere optages enhver, som er kvalificeret og har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk.2. Foreningen består primært af medlemmer med kompetence inden for virksomhedsledelse eller specialviden inden for virksomhedsrelateret områder.
Stk.3. Ønske om indmeldelse sker til foreningens formand. Partnerskabet er først gyldigt, når der er betalt kontingent.
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal. Der vil ikke ske reduktion i allerede betalt kontingent.
Stk.5. Partnerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver regnskabsår og ved indmeldelse.
Stk.6. Ud over partnerkredsen kan netvaekst.dk suppleres med associerede medlemmer.

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til partnerne med angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle partnere, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk.8. Bestyrelsen medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der ved første valg til bestyrelsen vælges både for 1 og 2 år af hensyn til kontinuiteten.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af partnerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden, næstformand og kassereren.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmerne vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens partnere nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.Netvaekst.dk | Klerkegade 2A, 1.tv. | 1308 København K | Telefon: +45 2028 8838 | E-mail: info@netvaekst.dk
Copyright © All Rights Reserved